![launchbar mainwindow](http://pix.waerfa.com//2014/04/launchbar5.png ...