QT格式转换器 – QT Converter, 一款功能强大的QT格式转换器,它可以将多种格式视频转换为QT格式视频

支持系统
OS X 10.10
价格
30
下载次数
431
官方网站
QT格式转换器一款功能强大的QT转换器,它可将.mov .qt .mp4 .m4v格式视频转换为QT格式。支持选项: - 原始大小 - 低品质 - 中品质 - 高品质 - 480P - 540P - 720P - 1080P - 2160P